+420 724 888 180   Po - Pá 8:00 - 16:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky obchodní společnosti Nábytek Pegas s.r.o.

se sídlem Václavovice, Vratimovská 618, PSČ 73934 (+ korespondenční adresa)

Pobočkou: Ostrava Hrabová, U řeky 829 , 720 00

IČO:06296505 DIČ: CZ06296505

zapsané v obchodním rejstříku v vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71410

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.nabytek-pegas.cz

 

1.0.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Nábytek Pegas s.r.o. Václavovice, Vratimovská 618, 73934, identifikační číslo: 06296505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71410 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“). Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba. Kupujícím může být rovněž spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky se použijí při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky se použijí také v případech, kdy je kupní smlouva uzavírána jakýmkoliv jiným způsobem, pokud s nimi kupující vysloví souhlas.

1.3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nabytek-pegas.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek umístěných na výše uvedené adrese www.nabytek-pegas.cz a s tím související právní vztahy.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.0.Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.0.Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabízené produkty mohou mít toleranci v uvedených rozměrech v,š,h o velikosti 5%, týká se to čalouněného i tvrdého nábytku.

3.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tímto okamžikem je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

4.0. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Při použití tohoto způsobu platby je tento druh platby zdarma;
 2. b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6186180077/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího);
 3. c) platební kartou. Přesměrováním na platební bránu.
 4. d) splátkovým prodejem Hello bank

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.Klient může být v případě objednávky, zadávané do výroby či objemnějšího charakteru, požádán o zálohu ve výši 20-30 procent z důvodu jistoty převzetí zboží a zamezení ztrát u klientů, kteří zboží objednávají a nemají o něj zájem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena buď placena předem či je splatná (pokud je dohodnuto individuálně před dodáním) do 14 dnů od doručení faktury na elektronickou adresu kupujícího, přičemž faktura bude doručena ihned po uzavření kupní smlouvy (dále jen „platba na zálohovou fakturu“).

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu sdělen prodávajícím po uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Pokud kupující zvolí platbu prostřednictvím zálohové faktury, bude objednávka zboží prodávajícím realizována, jakmile bude kupní cena připsána na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Daňový doklad – faktura – bude v tomto případě kupujícímu zaslána na jeho elektronickou adresu neprodleně po uhrazení zálohové faktury.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu., který splňuje náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4.9. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou včetně DPH.

5.0. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu v rámci občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu ve 14 dnech po obdržení zboží, poté tato možnost již zaniká . Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno v původním obalu nepoškozené a neopotřebené. Pokud zboží bude poškozeno či bez původního balení , může být účtováno uvedení do původního stavu pro následný bezproblémový prodej ,ve výši 5-10% hodnoty zboží dle konkrétního případu. Prodávající vrátí plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, a to dle způsobu platby kupujícího - bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. V rámci obchodního zákoníku, firemní klient nemá nárok na vrácení ve 14 dnech. Prodávající není povinen vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat na adresu výdejového místa Nábytek Pegas s.r.o., U Řeky 829, 72000 Ostrava - Hrabová či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@nabytek-pegas.cz.V případě vrácení zboží ve 14 dnech se postupuje dle občanského zákoníku.

5.2.1. V případě vrácení zboží odstoupením od smlouvy, náklady na dopravu hradí spotřebitel.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4. Stornovat objednávku lze e-mailem na pegas@nabytek-pegas.cz. Na storno po expedici zboží požadujeme úhradu nákladů s poskytnutou službou dopravného spojeného s objednávkou.

5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k ukončení kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

5.6. Vrácení ve 14 dnech nelze u zboží, které bylo upraveno podle specifických požadavků, nebo přizpůsobeno konkrétní osobě či místu. Jedná se o případy, kdy objednané zboží je jedinečné. Také v případě, kdy obal plní hygienickou funkci či může dojít ke kontaminaci zboží použitím s intimními partiemi (typicky matrace, lůžkoviny, prostěradla atd.),nebo je pro danou značku specifický svým zpracováním. V takové situaci již není možné zboží prodat jako nové, a nepoužité. Pro vhodnější porozumění logiky, je nejlépe si představit, že sám klient by ho v tomto stavu nechtěl, či takovýto stav neakceptoval. Takovéto zboží je neprodejné, či pouze za cenu výrazného snížení hodnoty zboží, které nesmí jít k tíži prodejci.

5.7 Uváděné rozdíly v rozměrech pokud jsou v 5% jsou považovány jako tolerance výroby.

5.8 Případný rozdíl v odstínu barev obrázků na internetu a reálných barev v reálu, může být dán nastavením monitoru či převedením do el. podoby . Může být také způsoben vlivem rozdílných světelných podmínek při focení a reálném posuzování barev při dodání, proto se nepovažují za důvod k reklamaci, protože nemáme šanci tyto vlivy ovlivnit ani reálně posoudit(klient může využít 14 denní lhůty k vrácení).

6.0. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 •  

  • Doprava před dům po celé ČR :
  • u objednávky do 1500,- kč : - 210,-kč doprava, balné a manipulační poplatek
  • u objednávky od 1500 - 5000,- kč: - 360,-kč doprava, balné a manipulační poplatek
  • u objednávky nad 5000,- kč: - 580,- doprava, balné a manipulační poplatek
  • osobní odběr v Ostravě Hrabové (areál Tajga po předchozí domluvě 774 829 868) : Zdarma
  • dobírečné 40 kč (platba převodem, kartou on-line a splátkový prodej - Zdarma)
  • Doplňující informace: Doprava je na uvedenou adresu (na území České republiky) v rámci objednávky, k prvním dveřím (pokud se jedná o větší či těžší zboží a řidič nebude si moci sám pomoci, může požádat o pomoc s odnosem ke dveřím), není v ní zahrnutý výnos do bytů či nošení po domech). Rádi Vám s výnosem řidič pomůže, po vzájemné individuální domluvě na přiměřeném ohodnocení, dle povahy zboží a místní dispozice .
  • Možnost pomoci s výnosem není možný v případě, kdy si není schopna poradit jedna osoba, vzhledem k místní dispozici a těžkého či objemného zboží (obecně těžké či velké balíky, sedačky, rohovky). V tomto případě výnos musí být individuálně dohodnut při objednávce písemně (ne až při dovozu zboží na adresu klienta).

   

  V případě dotazů pište či volejte rádi Vám vyjdeme vstříc a pomůžeme.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Vzorníky zasíláme od 1.1.2020 na dobírku 500,- kč ke klientům, po výběru můžou být vráceny klientem také na dobírku 500,- kč, či při dodání zboží, kde bude tato částka odečtena, a klient ušetří cestu na poštu.
 • Doprava, pokud zboží již bude vezeno (nakládá se minimálně den předem, kdy je klient kontaktován telefonicky a pokud se nedovoláme je zasílána SMS) bude účtováno znova, z důvodu zmařené dopravy, následného překládání řidičem, aby se dostal k následujícímu zboží, které je založeno a potřebné zbytečné vykládky.
 • Ceny uvedené na webových stránkách www.nabytek-pegas.cz jsou platné v okamžiku objednání.
 • Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 • Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 • V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).
 • V případě klientských objednávek a jejich vychystávání , může být účtován storno poplatek ve výši 10%, pokud bude objednávka stornována klientem, po jejím naskladnění od dodavatelů na náš sklad z důvodů vzniklých nákladů s uskladněním a realizací této objednávky.
 • Pokud u zboží je uvedena nulová cena, či jeví nezvykle nízkou cenu, vyhrazujeme si možnost objednávku nerealizovat, či případně se jedná o chybu importu cen.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě nepřevzetí zboží, bude dle ceníku dopravného, vyžadována úhrada zmařené dopravy. Nepřevzetím zboží se nejedná o odstoupení od smlouvy , ale o hrubé porušení kupní smlouvy, na základě čeho máme nárok na úhradu zmařené služby dle zákonů ČR a občanského zákoníku. V případě neúhrady do 5 prac. dní bude podstoupeno k vymáhání právnímu zástupci.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího , nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s těmito více náklady.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat jak neporušenost obalů zboží, tak kompletního dodání a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv písemně od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.6. Prodávají informuje kupujícího, a to telefonicky či elektronicky, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

 

7.0. Záruka za jakost a práva z vadného plnění

7.1. Prodávající poskytuje dle občanského zákoníku na zakoupené zboží záruku za jakost v délce 2 let s možností vrácení zboží ve 14 dnech , pokud nebylo vyráběno dle specifikace klienta . U firem dle obchodního zákoníku 12 měsíců , bez možnosti vrácení ve 14 dnech . Záruční doba počíná běžet dnem, kdy kupující převezme zboží. 

7.2. Práva z vadného plnění a práva ze záruky uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho výdejního místa. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající dozví o reklamaci. Kupující může využít reklamační formulář, který je dostupný na webovém rozhraní obchodu. Doba při čekání na reakci či doplňující informace k reklamaci , která nám neumožňuje reklamaci řešit, nelze započítat do reklamační lhůty.

7.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.4. Termín a způsob vyřízení reklamace potvrzuje prodávající zpravidla obratem, tj. do 1-4 pracovního dne. V případě složitějších reklamací a vad do 1 týdne.

7.5. Veškeré informace (o vyřízení reklamace, způsobu vyřízení apod.) jsou primárně sdělovány spotřebiteli na e-mail uvedený spotřebitelem.

 

Zvláštní ustanovení týkající mimosoudního řešení sporů ze smluv uzavřených se spotřebiteli

1. Ujednání uvedená v čl. 12.2 až 12.5 se použijí v případech, kdy je kupujícím spotřebitel.

2. Spotřebitel má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporů s prodávajícím. Příslušným správním orgánem k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi.

4. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

6. Podrobnější pravidla upravující průběh mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedena na webových stránkách České obchodní inspekce.

7 Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

 

8.0. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.