+420 724 888 180   Po - Pá 8:00 - 16:00

GDPR a Cookies

Soukromí je pro nás velmi důležité. Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady, protože obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobní údaje jsou především (ale ne výhradně):

Identifikační údaje, jako je jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací údaje k uživatelskému účtu;
kontaktní údaje, jako je adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
další údaje, jako jsou informace získané pomocí souborů cookie, IP adresa (síťový identifikátor), včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, času a počtu přístupů k webovému rozhraní a další podobné informace.
Čím se řídí naše nakládání s osobními údaji?
Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právními předpisy České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jak získáváme vaše osobní údaje?
Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplňování objednávky (případně v kontaktním formuláři) nebo při zakládání uživatelského účtu. Pokud dojde ke změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom.

Kromě toho mohou být při návštěvě a používání webového rozhraní shromažďovány a ukládány některé osobní údaje prostřednictvím souborů cookie. Více informací o souborech cookie najdete v článku 5 těchto zásad.

Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
Osobní údaje, které nám poskytnete při zadávání poptávky (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) a objednávání zboží, můžeme zpracovávat bez vašeho výslovného souhlasu na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tj. za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem plnění našich zákonných povinností (zejména registrační povinnosti, archivace daňových dokladů atd.) a na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich právních nároků.
Osobní údaje zadané při vytváření uživatelského účtu můžeme zpracovávat bez vašeho výslovného souhlasu za účelem plnění smlouvy a výhradně za účelem umožnění přístupu, správy a řízení uživatelského účtu.
Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni použít bez vašeho výslovného souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží podobného tomu, které jste si u nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout.
Pokud nám k tomu dáte souhlas potvrzením ve webovém rozhraní, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje zadané ve webovém rozhraní, zejména když dokončíte objednávku nebo si vytvoříte uživatelský účet, za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu nebo pro jiné účely, k nimž jste dali výslovný souhlas. Pokud je vám méně než 16 let, musí souhlas udělit váš zákonný zástupce. V případě pochybností můžeme požádat o potvrzení vašeho věku.
Pokud souhlasíte s prodejem vašich osobních údajů za účelem vyhodnocení vašeho nákupu, předáme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ten je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Prodané osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro toto použití.
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením prohlížeče). Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie používáme především pro účely poskytování uživatelské podpory, zlepšování našich služeb, včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
Vaše osobní údaje můžeme použít k jinému účelu, než pro který byly shromážděny, pouze s vaším souhlasem.

Jak dlouho budeme údaje používat?
 

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci poptávkového a objednávkového procesu nebo v rámci registrace, používáme pouze po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a plnění našich právních povinností nebo pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo pokud použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení a/nebo ke kontrole a zlepšování našich služeb a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje použity po dobu trvání webového rozhraní, na kterém vám budeme nabízet zboží podobné tomu, které vám bylo poskytnuto.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat:

prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
v případě obchodních sdělení způsobem uvedeným v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů předaných do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo se nás zeptat, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud zpracováváme vaše údaje, máte právo na přístup k těmto osobním údajům, zejména k následujícím informacím:

účel zpracování;
kategorie zpracovávaných osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány.
Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek, který nesmí přesáhnout náklady na zhotovení a prodej těchto dalších kopií.

Právo na opravu
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o okamžitou opravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
Máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
jste odvolali svůj souhlas se zpracováním;
jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí výmazu, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

Popíráte správnost svých osobních údajů;
zpracování je protiprávní a vy požadujete omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu;
vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
vznesete námitku proti zpracování.
Při omezení zpracování jsme oprávněni vaše osobní údaje pouze uchovávat; další zpracování je možné pouze s vaším souhlasem nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nezbytnou k určení, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu nezbytnou k ověření přesnosti údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci údajů.

Jak můžete uplatnit svá práva?
Svá práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a opatření vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Uděláme vše pro to, abychom vaše osobní údaje ochránili. Pokud však nejste se zpracováním spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), který dohlíží na ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno vaše právo obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zejména pokud se vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení zabezpečení osobních údajů nachází mimo území Slovenské republiky v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kdo zpracovává vaše osobní údaje?
Jsme správcem údajů ve smyslu nařízení.

 

V rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy nebo jiných závazků jsme oprávněni předat vaše osobní údaje dalším osobám, jako jsou dopravci nebo jiné osoby podílející se na plnění smlouvy nebo našich závazků. Případně můžeme pověřit i další zpracovatele a příjemce osobních údajů. Rovněž vám sdělíme, kdo konkrétně zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii, pokud to nebude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly pro takové předávání stanovenými v nařízení.

Vaše osobní údaje zpracovávají zejména:

BINARGON s.r.o;
Google LLC.
Jak zpracováváme osobní údaje?
Shromážděné osobní a další údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

SOUBORY COOKIES
Co jsou to soubory cookie?
Soubory cookie jsou textové soubory uložené v počítači nebo jiném elektronickém zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny soubory cookie shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém webovém prohlížeči.

Upozorňujeme, že pokud odmítnete používání souborů cookie, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce webového rozhraní.

Jaké soubory cookie a k jakým účelům webové rozhraní používá?
Webové rozhraní používá relační (dočasné) soubory cookie, které se po ukončení prohlížení webového rozhraní automaticky vymažou. Používá také trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Webové rozhraní používá následující soubory cookie:

Soubory cookie první strany - tyto soubory cookie jsou spojeny s doménou našich webových stránek; jedná se o základní soubory cookie a výkonnostní soubory cookie, které mohou být dočasné nebo trvalé;
Nezbytné soubory cookie - umožňují vám pohybovat se ve webovém rozhraní a používat základní funkce, nijak vás neidentifikují a nejsou osobními údaji;
výkonnostní soubory cookie - slouží k analýze způsobu používání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní atd.); údaje shromážděné těmito soubory cookie jsou anonymní;
soubory cookie třetích stran - tyto soubory cookie jsou přiřazeny jiné doméně, než je doména našich webových stránek, i když jste na našich webových stránkách; tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat naše webové stránky a zobrazovat vám reklamu na míru; jedná se o funkční soubory cookie a soubory cookie pro cílení a reklamu;
funkční soubory cookie - slouží k personalizaci obsahu zapamatováním přihlašovacích údajů, zeměpisné polohy atd.; mohou být použity ke shromažďování a zpracování osobních údajů;
cílové a reklamní soubory cookie - slouží k zobrazování cílené reklamy na webovém rozhraní i mimo něj; mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Informace o vašem používání našich webových stránek můžeme dále sdílet s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Používané služby, které pracují se soubory cookie
Webové rozhraní využívá službu Google Analytics a případně další služby poskytované společností Google LLC ("Google"), Heureka SK a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookie.

Pokud vás zajímá, jak společnost Google používá údaje, které od nás získává, a jak toto zpracování upravit nebo zakázat, můžete tyto informace zjistit kliknutím na následující odkaz: Jak Google používá data, když používáte webové stránky nebo aplikace našich partnerů.